Despre generozitate

Despre generozitate

Îi înv???m pe copiii no?tri s? fie cura?i, respectuo?i, politico?i, s?-?i asculte dasc?lul ?i p?rin?ii, s? fie aten?i când traverseaz? strada, s? nu mint? etc. Cu adev?rat, îns?, foarte rar ne gândim cum s?-i înv???m s? fie genero?i, s? d?ruiasc?.

În preajma s?rb?torilor, în special, copiii ofer? nenum?rate lec?ii de generozitate: strâng, al?turi de adul?i, bani sau juc?rii pentru familiile s?race, colind? pe la casele celor nevoia?i, fac spectacole pentru copiii afla?i în Centrele de plasament, aduc alinare celor bolnavi. Îi înv???m, apoi, pe cei mici s? d?ruiasc? colegului de banc? o banan?, c? „a?a e frumos, s? împar?i cu cel de lâng? tine“, s? aleag? cadoul potrivit pentru bunica sau pentru prieten, s? d?ruiasc? flori înv???toarei, s?-?i împart? juc?riile cu cei mai pu?in noroco?i. ?i e bine c? toate aceste lucruri se întâmpl?. Dar ele nu pot fi decît un (prim) pas. Cred c? lec?ia despre generozitate, despre adev?rata generozitate, este ceva mai complicat?: departe de a r?mîne doar o simpl? regul? de bune maniere sau un moment festiv, adun? în ea o seam? de exigen?e mult mai diverse ?i mai profunde decât pare la prima vedere. Un dar f?cut cum se cuvine e mai mult decît un dar f?cut din polite?e, din dorin?a de a recompensa un gest frumos sau o iubire necondi?ionat? (de?i, nici aceste motive nu-s deloc de lep?dat). Un dar f?cut cum se cuvine are efecte nu numai asupra celui care prime?te, ci ?i asupra celui care ofer?.

Ce-ar mai trebui s? cuprind?, deci, lec?ia despre generozitate (în afar? de modelul propriu oferit de adult celui pe care îl educ?)? Câte ceva despre timpul potrivit pentru a d?rui. Despre darul f?cut f?r? ostenta?ie, f?r? calcule, f?r? gândul r?spl??ii. Despre darul care s? împlineasc? nevoia sau dorin?a celui care prime?te, ?i nu pe cele ale celui care ofer?. Despre darul f?cut din pu?inul pe care îl avem. Despre renun?area în favoarea celui care are înc? ?i mai pu?in. Despre daruri care nu au pre?: timp petrecut cu cei care au nevoie de timpul nostru, cuvinte de încurajare pentru cei care au umerii împov?ra?i, bucurie pentru reu?ita celuilalt, încredere necondi?ionat?. Despre darul f?cut f?r? nici un motiv sau ocazie special?. Dar lec?ia despre generozitate merge înc? ?i mai departe: s?-l înve?i pe cel mic ca atunci când d?ruie?te s? nu judece, s? nu pun? etichete, s? nu acuze. S? nu promit?, dac? nu se poate ?ine de cuvînt, sau s? nu nasc? iluzii, atunci cînd nu poate oferi nimic. S? fie sincer, f?r? s? fie crud. S? uite de r?zbunare. S? nu vrea victorii cu orice pre?.

Cred, deci, c? lec?ia despre generozitate este lec?ia despre cum s? fim aten?i la cei din jur. Despre cum s?-i ascult?m sau s? în?elegem ceea ce nu îndr?znesc s? spun?. Despre cum s? respect?m nevoile, dorin?ele, visurile celorlal?i. Dar, în aceea?i m?sur?, este ?i despre el, cel care ofer?: s? înve?e s? pre?uiasc? ceea ce are, s? nu risipeasc?, ci s? împart? ?i, nu în ultimul rând, s? ?tie s? primeasc?, la rândul lui.

?i, dup? ce copiii no?tri vor înv??a s? d?ruiasc? din ceea ce au, abia atunci vor fi preg?ti?i s? urmeze cea mai grea dintre lec?ii. Aceea de a d?rui atunci când nu au: când nu au timp, pentru c? sunt ocupa?i sau obosi?i, s? ofere timp pentru o vizit?, un sfat sau o poveste. Când sînt tri?ti, s? ofere bucurie. Când n-au solu?ii pentru ei, s? g?seasc? solu?ii pentru cel de lâng? el. Cu alte cuvinte, s? cread? cu adev?rat c? bucuria de a d?rui implic? o component? de creativitate.

Asta am înva?at la Baylor, genorozitatea inseamna mai mult decât a face un simplu dar!

?i am înva?at asta oferind din timpul meu, nu am ?tiu c? voluntar de profesie m? va ajuta pe mine ca om. Cel mai frumos dar l-am primit c?nd am avut posibilitatea s? ma implic alaturi de membrii echipei Baylor la organizarea evenimentului Copiii Pre?io?i, Mo? Cr?ciun Petrom ?i restul activit??ilor la care am luat parte.  Mul?umesc Funda?ie Vodafone pentru oportunitatea oferit?!